Försvunna skatter

Lesen Sie bitte unten die deutsche Version.

Mitt släktforskarhjärta blöder när jag får nys om försvunna skatter. Jag har funnit spår efter genealogier från 1600-talet i en bouppteckning från 1700-talet, en nekrolog från 1800-talet och en artikel från 1900-talet. De två första noteringarna rör släkten Utenhoven och den sista noteringen släkten De le Boë. Kanske hänger allt ihop, men vad har hänt med genealogierna de sista hundra åren?

Genealogi med målade vapen

I fotnoterna till Fredric Bedoires bok Hugenotternas värld nämns att bouppteckningen efter Ester La Meniere († 1712), änka efter Jacob Utenhoven, finns i Westinska samlingen vid Carolina Rediviva. Jag lät digitalisera alla uppgifter rörande Utenhoff som fanns i Westinska samlingen, så de uppgifterna finns nu tillgängliga i Alvin-portal. I Esters bouppteckning nämns att det ska finnas en genealogi för Utenhoven med målade vapen. Informationen står under Contrefait vilket brukar avse målningar framför allt porträtt. I kommentaren till höger står att dessa “Famillie Contrefait” efter vanligheten inte uppföres med något värde. Kan detta vara ett porträtt med vapensköldar i bakgrunden? Eller är det någon typ av släkttavla?

Familienchronik

I nekrologen efter Georg Wilhelm von Uttenhoven skriven 1850 nämns en “Familienchronik” – en familjekrönika – som källa för uppgifter om hans fäderne-släkt. Familjekrönikan måste ha varit utförlig eftersom den sträcker sig fjorton generationer bakåt enda ner till 1300-talets början. Se min tidigare blogg om Jacob Utenhoven. De uppgifter som rör släkten på 1600-talet verkar vederhäftiga. Jag har egentligen inte kunnat kontrollera de äldre uppgifterna. Man kan dock inte låta bli att fundera på hur en sådan krönika egentligen var uppställd. Den fanns uppenbarligen år 1850 när nekrologen skrevs, men var finns den idag?

Livre généalogique des De le Boe

Jacob Utenhofens mor hette Rachel De le Boë och tillhörde en fransk adelsätt som går att följa många generationer tillbaka. Hennes brorson var Francois De le Boê Sylvius som var en framstående läkare i Nederländerna på 1600-talets mitt. Det visar sig att det har funnits en släktbok sammanställd för ätten De le Boê av Jean Baptiste Le Blon år 1657-1659.

Georg Edmund Dann (1898-1979) skriver en artikel om François De le Boë Sylvius släkthistoria i en farmakopéhistorisk tidskrift 1965. Där berättar han om denna släktbok den är ca 11 cm tjock och innehåller omkring 400 blad i storleken 46 x 33 cm (dvs drygt stående A3) varav 640 paginerade sidor som dock inte alla är ifyllda. Boken innehåller Sylvius anor, ättlingar till de gifta de-le-Boë-döttrarna och medlemmar av besvågrade släkter under flera hundra år tillsammans med flera hundra släktvapen för dessa familjer målade i färg. I titel nämns “CXXVIII Qvartiers” vilket ska förstås att boken sträcker sig till sjunde generationen med 128 anor.

Dann menar att även om boken visar på en stor släktstolthet måste man betrakta innehållet som genealogiskt tveksamt. De långa raderna av anor och ättlingar är utan årtal och datum. Det är svårt att veta hur långt filiationerna är korrekta och skulle hålla för en vetenskaplig granskning.

Dann bifogar i artikeln en bild över ett uppslag men tyvärr är bilden inte läsbar i Googles skanning. Författaren skriver också i artikeln att kopian blev av dålig kvalitet. Uppenbarligen visar tavlan en stamtavla med ättlingar. De fyrkantiga sköldarna är männens och de runda är kvinnornas.

Dann hade haft möjlighet att bläddra i släktboken hos en fröken Ursula de Hase i Hamburg. Det framgår inte när detta skedde.

Finns dessa genealogiska skatter kvar?

Det kanske är långsökt men måhända hade den familjekrönika som nämns i samband med Utenhoven ett likartat ursprung som boken om släkten de le Boë. Det skulle kunna vara samma författare. Familjekrönikan om Utenhoven som fanns 1850 i Menningen i Tyskland skulle ju i bästa fall kunna finnas bevarad på något museum i den trakten. På samma sätt skulle man kunna hoppas att även släktboken om de le Boë finns bevarad någonstans. Denna släktbok har ju funnits tillgänglig för knappt 100 år sedan.

Frågan är om någon kan finna denna skattkammare eller om familjekrönikan och släktboken har skattat åt förgängelsen.

Källor / Quellen

  1. Handlingar rörande släkten Utenhoff. Westinska samlingen. Uppsala universitetsbibliotek. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-509525
  2. M. (1850): Georg Wilhelm von Uttenhoven. In: Friedrich August Schmidt, Bernhard Friedrich Voight (Hrsg.): Neuer Nekrolog der Deutschen 28 (1850), S. 680–687 urn:nbn:de:bvb:12-bsb10070891-2
  3. Dann, Georg Edmund (1965). Beitrag zur Biographie und Familiengeschichte des Leidener Professors François de le Boë Sylvius. Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e.V. Band 26, p 29-46. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202103241418-0

Verschwundene Schätze

Übersetzt mit ChatGPT

Mein genealogisches Herz blutet, wenn ich von verschwundenen Schätzen erfahre. Ich habe Spuren von Genealogien aus dem 17. Jahrhundert in einem Nachlassverzeichnis aus dem 18. Jahrhundert, einem Nachruf aus dem 19. Jahrhundert und einem Artikel aus dem 20. Jahrhundert gefunden. Die ersten beiden Aufzeichnungen betreffen die Familie Utenhoven und die letzte Aufzeichnung die Familie De le Boë. Vielleicht hängt alles zusammen, aber was ist in den letzten hundert Jahren mit den Genealogien passiert?

Genealogie mit gemalten Wappen

In den Fußnoten zu Fredric Bedoires Buch “Die Welt der Hugenotten” wird erwähnt, dass das Nachlassverzeichnis von Ester La Meniere († 1712), der Witwe von Jacob Utenhoven, in der Westin-Sammlung in Carolina Rediviva zu finden ist. Ich habe alle Informationen über Utenhoff in der Westin-Sammlung digitalisieren lassen, sodass diese Informationen jetzt im Alvin-Portal verfügbar sind. In Esters Nachlassverzeichnis wird erwähnt, dass es eine Genealogie für Utenhoven mit gemalten Wappen geben soll. Die Informationen stehen unter “Contrefait”, was normalerweise auf Gemälde, insbesondere Porträts, hinweist. In der Kommentarspalte rechts steht, dass diese “Famillie Contrefait” in der Regel ohne Wert angegeben werden. Könnte es sich um ein Porträt mit Wappenschilden im Hintergrund handeln? Oder handelt es sich um eine Art Ahnentafel?

Familienchronik

Im Nachruf auf Georg Wilhelm von Uttenhoven aus dem Jahr 1850 wird eine “Familienchronik” als Quelle für Informationen über seine väterliche Familie erwähnt. Die Familienchronik muss ausführlich gewesen sein, da sie sich über vierzehn Generationen erstreckte, bis zurück zum Beginn des 14. Jahrhunderts. Lesen Sie meinen vorherigen Blog über Jacob Utenhoven. Die Informationen über die Familie im 17. Jahrhundert scheinen glaubwürdig zu sein. Ich konnte die älteren Informationen jedoch nicht überprüfen. Man kann jedoch nicht umhin, sich zu fragen, wie eine solche Chronik tatsächlich aufgebaut war. Sie existierte offensichtlich im Jahr 1850, als der Nachruf geschrieben wurde, aber wo befindet sie sich heute?

Livre généalogique des De le Boe

Jacob Utenhovens Mutter hieß Rachel De le Boë und gehörte einer französischen Adelsfamilie an, die über viele Generationen zurückverfolgt werden kann. Ihr Neffe war François De le Boê Sylvius, ein angesehener Arzt in den Niederlanden in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Es stellt sich heraus, dass es ein Familienbuch für die Familie De le Boê gibt, das von Jean Baptiste Le Blon zwischen 1657 und 1659 erstellt wurde.

Georg Edmund Dann (1898-1979) schreibt einen Artikel über die Familiengeschichte von François De le Boë Sylvius in einer pharmakopöhistorischen Zeitschrift von 1965. Dort berichtet er von diesem Familienbuch, das etwa 11 cm dick ist und etwa 400 Seiten in der Größe von 46 x 33 cm hat (also etwas größer als A3) und 640 nummerierte Seiten enthält, von denen jedoch nicht alle ausgefüllt sind. Das Buch enthält Sylvius’ Vorfahren, Nachkommen der verheirateten De-le-Boë-Töchter und Mitglieder benachbarter Familien über mehrere Jahrhunderte hinweg, zusammen mit mehreren hundert Familienwappen, die in Farbe gemalt sind. Im Titel wird “CXXVIII Qvartiers” erwähnt, was bedeutet, dass das Buch bis zur siebten Generation mit 128 Vorfahren reicht.

Dann argumentiert, dass obwohl das Buch auf einen großen Familiestolz hinweist, der Inhalt genealogisch zweifelhaft betrachtet werden muss. Die langen Linien von Vorfahren und Nachkommen haben keine Jahreszahlen und Daten. Es ist schwer zu sagen, wie korrekt und wissenschaftlich überprüfbar die Abstammungslinien sind.

Dann fügt dem Artikel ein Bild einer Buchseite bei, das jedoch in der Google-Scan-Version nicht lesbar ist. Der Autor schreibt auch in dem Artikel, dass die Kopie von schlechter Qualität war. Offensichtlich zeigt die Abbildung einen Stammbaum mit Nachkommen. Die quadratischen Schilder gehören den Männern und die runden den Frauen.

Dann hatte die Möglichkeit, das Familienbuch bei einer Frau Ursula de Hase in Hamburg zu durchblättern. Es geht nicht hervor, wann dies geschah.

Existieren diese genealogischen Schätze noch?

Es mag weit hergeholt sein, aber möglicherweise hatte die Familienchronik, die im Zusammenhang mit Utenhoven erwähnt wird, einen ähnlichen Ursprung wie das Buch über die Familie De le Boë. Es könnte derselbe Autor gewesen sein. Die Familienchronik über Utenhoven, die 1850 in Menningen, Deutschland, existierte, könnte im besten Fall in einem Museum in der Gegend erhalten sein. Auf die gleiche Weise könnte man hoffen, dass auch das Familienbuch über De le Boë irgendwo erhalten geblieben ist. Dieses Familienbuch war vor knapp 100 Jahren zugänglich.

Die Frage ist, ob jemand diesen Schatz finden kann oder ob die Familienchronik und das Familienbuch dem Verfall zum Opfer gefallen sind.

Übersetzt mit ChatGPT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.